GDPR

Bescherming van persoonsgegevens
Privacybeleid

HR Public hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens die ze in het kader van haar activiteiten verwerkt. Daarom geeft de organisatie u alle vereiste informatie over de manier waarop ze uw persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens beschermt.

Het privacybeleid bevat informatie over:

 • de persoonsgegevens die HR Public verzamelt, en de redenen waarom;
 • het gebruik van uw persoonsgegevens;
 • de rechten die u kunt uitoefenen op uw persoonsgegevens, en de manieren waarop.

HR Public verbindt zich ertoe de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Uw persoonsgegevens worden nooit gedeeld met of verkocht aan derden.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

HR Public is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en bepaalt de doeleinden alsook de technische en juridische middelen van deze verwerking. HR Public verbindt zich tot het nemen van de nodige organisatorische maatregelen om een veilige verwerking te waarborgen conform de Europese Verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit kan gaan om een naam, een identificatienummer, een lidnummer of andere informatie over een persoon.

Waaruit bestaat de verwerking van persoonsgegevens?

De verwerking van persoonsgegevens omvat elke mogelijke handeling, zoals het verzamelen, opslaan, gebruiken of bewaren van deze gegevens. Enkel de gegevens die nodig zijn voor de verwerking, worden verzameld, verwerkt, opgeslagen en bewaard.

Dit kan gaan om:

 • Identificatiegegevens zoals uw naam en voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en gsm-nummer.
 • Gegevens om lid te worden van HR Public: organisatie, functie, professionele interessevelden.
 • Gegevens over uw lidmaatschap: begindatum lidmaatschap, einddatum lidmaatschap, bijdrage.
 • Gegevens die via cookies worden verzameld. Cookies zijn essentieel voor de goede werking van de website van HR Public. Zo vervullen ze verschillende functies: de veiligheid van de website verzekeren, uw voorkeuren onthouden, statistieken bijhouden, de inhoud van de website aan uw behoeften aanpassen.

Wanneer verzamelt HR Public uw persoonsgegevens?

HR Public verzamelt uw persoonsgegevens wanneer u contact met ons opneemt in het kader van:

 • de aanvraag van een lidmaatschap;
 • de deelname aan een enquête of event van HR Public;
 • een bezoek aan de website van HR Public of communicatie via de sociale netwerken (bv. LinkedIn).

Op welke wettelijke grondslag berust de verwerking van uw persoonsgegevens?

HR Public verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van deze grondslagen:

 • de relatie met de leden van de organisatie;
 • het legitieme belang van HR Public voor de verwerking van technische cookies en cookies voor de veiligheid van haar website, de uitvoering van tevredenheidsenquêtes en andere enquêtes rond professionele thema’s;
 • uw toestemming met het gebruik van cookies voor statistische en marketingdoeleinden en het bijhouden van uw contactgegevens. U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen.

Waarom verwerkt HR Public uw persoonsgegevens?

HR Public verwerkt uw persoonsgegevens voor:

 • het beheer van uw lidmaatschap bij de organisatie;
 • het beheer van de relaties met de leden, de bezoekers van haar website en de bezoekers van haar sociale netwerken;
 • de uitvoering van tevredenheidsenquêtes of andere enquêtes;
 • het reageren op een legitiem verzoek van de gerechtelijke of toezichthoudende autoriteiten om uw persoonsgegevens te raadplegen.

HR Public verwerkt geen ‘gevoelige’ persoonsgegevens aangaande etnische afkomst, gezondheid, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, seksuele voorkeur, gerechtelijk verleden enz.

Aan wie kunnen uw gegevens worden doorgegeven?

HR Public verkoopt uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven voor directmarketingdoeleinden.

HR Public en haar medewerkers kunnen uw persoonsgegevens raadplegen, maar enkel indien nodig in het kader van het beheer van uw lidmaatschap en relaties met HR Public.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen. In dit kader zal HR Public u de volgende informatie verstrekken:

 • de categorieën van de verzamelde persoonsgegevens: identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres …);
 • de doeleinden van de verwerking;
 • de bewaartermijn van de persoonsgegevens.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen. Zijn uw gegevens verkeerd, irrelevant of onvolledig, dan zal HR Public deze wijzigen en/of aanvullen.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten schrappen. HR Public zal ze verwijderen voor zover wettelijk en contractueel toegestaan.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor prospectiedoeleinden. HR Public gebruikt uw persoonsgegevens echter niet voor commerciële doeleinden en deelt uw gegevens niet met andere organisaties.

U hebt desgevallend ook recht op overdraagbaarheid van uw gegevens onder de voorwaarden voorzien door de toepasselijke wetgeving aangaande gegevensbescherming.

Tot slot hebt u het recht om HR Public om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, conform de toepasselijke wetgeving aangaande gegevensbescherming.

U kunt uw rechten als volgt uitoefenen:

 • via de post: HR Public ‘Silversquare Business Club’, Louizalaan 523, 1050 Brussel
 • per e-mail: finance@hrpublic.be

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw gegevens worden conform de wettelijke vereisten bewaard.

Gebruik van cookies

Cookies worden gebruikt om de veiligheid te verzekeren, de gebruikers van de website HR Public te identificeren en hen de beste service te bieden.

Hoe kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming?

Als lid van HR Public hebt u het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door HR Public.

 • Via de post: HR Public ‘Silversquare Business Club’, Louizalaan 523, 1050 Brussel
 • Per e-mail: finance@hrpublic.be

Voldoet het antwoord van HR Public niet, dan kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of dpo@apd-gba.be.

Wijzigingen aan het privacybeleid

HR Public behoudt zich het recht voor om het onderhavige ‘Privacybeleid’ te wijzigen opdat het zou voldoen aan de bepalingen van de wetgeving aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of om haar praktijken aan te passen. Raadpleeg ons ‘Privacybeleid’ dus geregeld op www.hrpublic.be voor de laatste wijzigingen en aanpassingen.